FRESNELS

daylite

TUNGSTEN

-LITEWATE fresnels-

-baby fresnels-

2831_new_large.jpg
1,000W Molequartz Baby-Baby
4171 head.jpg
12,000W Molequartz
Baby Twelver
4131 Head.jpg
2,000W Molequartz Baby Junior
4191 Large.jpg
5,000W Molequartz Baby Senior
4181-1 Head.jpg
10,000W Molequartz Baby Tener

-classic fresnels-